หน้าแรก ตรวจหวย เว็บบอร์ด ควิซ Pic Post แชร์ลิ้ง หาเพื่อน Chat หาเพื่อน Line หาเพื่อน Skype Page อัลบั้ม แต่งรูป คำคม Glitter สเปซ ไดอารี่ เกมถอดรหัสภาพ เกม วิดีโอ คำนวณ การเงิน
ติดต่อเว็บไซต์ลงโฆษณาลงข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสมเงื่อนไขการให้บริการ
หน้ารวม Pic Post Pic Post ของฉัน สุดยอด Pic Post สุดยอดนักโพสท์คลังรูปค้นหา Pic Post Post รูป
ดูรายการโปรด เพิ่มเป็นรายการโปรด

ทวารวดี - Dvaravati era | THAILAND 🇹🇭

โพสท์โดย อ้ายเติ่ง

การแต่งกายสมัยทวารวดี ภาคอีสาน (โฆษณารีเจนซี่ 2021)

ทวารวดีภาคอีสาน "The Dvaravati culture in Northeastern Thailand" from the Commercial of REGENCY: Thai Brandy | THAILAND 🇹🇭
©Photo credit: Art Pawat Jundarak.

Blessed by its geography, the northeastern region of Thailand, Isan, is home to an ancient heritage, which traces back 1,000 to 5,000 years...

Dvaravati - a group of small Buddhist states or principalities in what is now Thailand from the 6th to the 11th centuries, heavily influenced by India, little is known of them apart from the beautiful art and coins that they left behind.

The language of the Dvaravati inscriptions, which are left in the remaining buildings, is Sanskrit and Pali. The Dvaravati Culture was following a Buddhist doctrine, although some Hindu influences were included. Buddhism came, of course, from India to Southeast Asia, and all the arts and architecture of the time had Indian roots. In the Dvaravati towns were also coins minted, a technique which also came from India to here. The concepts of the state and the political organization were certainly also of Indian origin; there is little doubt that we have it to do here with another Oriental despotism.

The Dvaravati Culture played an early key role in the introduction of Buddhism and Buddhist arts into Southeast Asia. Dvaravati art has its very own style on one hand and is clearly distinguishable from Khmer art or that of the Srivijaya empire on Sumatra; on the other hand, it is close to the art and culture of contemporary Thailand as garudas, nagas, Buddhas, and other religious items were displayed in the temples as they are still today.

🏵️🧡🏵️🧡🏵️🧡🏵️🧡🏵️

“ทวารวดีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” หรือ “ทวารวดีภาคอีสาน” โดยทั่วไปกำลังหมายถึงศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มหนึ่งที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีอายุระหว่างราวพุทธ ศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ (ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐ - ๑๗๐๐) หรือหลังจากนั้นเล็กน้อย

มีรูปแบบและคติความ เชื่อละม้ายคล้ายคลึงกับวัฒนธรรมทวารวดีภาคกลาง และมีความ แตกต่างไปจากวัฒนธรรมเขมรที่แผ่ขยายอำนาจทางการเมืองและ ทางวัฒนธรรมอยู่ในภาคอีสานสมัยนั้น 

ทวารวดีภาคอีสานมักไม่มีนัยที่เกี่ยวข้องกับอำนาจทางการเมืองการปกครองของทวารวดีภาคกลาง ชุมชนทวารวดีภาคอีสานก็มีเมืองใหญ่อันเป็นศูนย์กลางของตนเช่นกัน เพียงแต่ว่า มีรูปแบบและคติที่คล้ายกับภาคกลางเท่านั้น ซึ่งมักเป็นหัวเมืองที่ปกครองกันเอง และยังแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกันอย่างค่อยเป็นค่อยไป จนเมื่อการแพร่อำนาจจากพระเจ้าสุริยวรมันที่๑ แห่งอาณาจักรเจนละ วัฒนธรรมทวารวดีอีสานจึงถูกกลืนเข้ากับวัฒนธรรมขอมในยุคต่อมา

ทวารวดีที่อยูในภาคอีสานมีลักษณะพื้นเมืองหลายประการที่ตางไปจากภาคกลาง ของที่นิยมในภาคกลาง เชน ธรรมจักร กวางหมอบ หรือพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีจะไมนิยมในภาคอีสาน แตในทางตรงกันขาม ภาคอีสานกลับนิยมอะไรบางอยางที่ภาคกลางไมนิยม ที่เห็นอยางชัดเจนและเราอาจกลาวไดวาเปนเอกลักษณของ ทวารวดีอีสานก็คือ “การทําหินตั้ง” หรือ “ใบเสมา” อยานึกถึงใบเสมาที่ปกรอบโบสถในปจจุบันที่มีขนาดเล็ก “หินตั้ง” หรือ “ใบเสมา” ในภาคอีสานใหญสุดที่เห็นคือสูงประมาณ ๓ เมตรกวา และพบเยอะมาก บางแหงเปน รูปเคารพในตัวของเขาเอง

 

เรื่องประเพณีการปลงศพ ประเพณีการปลงศพที่เขามาพรอมกับวัฒนธรรมจากอินเดียที่ เขามาพรอมกับพุทธศาสนาก็คือ “การเผา” ที่เราทําตามพระพุทธเจาที่ทรงระบุไวในมหาปรินิพพานสูตรวาใหเผา และบรรจุอยูในสถูปแตประเพณีการปลงศพดั้งเดิมของพื้นที่ประเทศไทยทั้งภาคกลางและภาคอีสานก็คือ “การฝง” ฉะนั้นในสมัยกอนประวัติศาสตรพบโครงกระดูกเยอะแยะไปหมด หรือถาไมฝงก็คืออาจจะเอาหลังจากที่ฝงไปแลว ก็คืออาจจะมีการขุดแลวเอาเนื้อหนังมังสาที่เปอยยุยไปแลวไปฝงอยูในภาชนะอีกทีหนึ่ง ลักษณะอยางนี้เรียกวา “การฝงกลบครั้งที่ ๒”

ฉะนั้นประเพณีการปลงศพฝงเหยียดยาวอยูในหลุมหรือฝงอยูในไหโดยไมมีการเผาเปน ประเพณีดั้งเดิม แตพอพุทธศาสนาเขามาเปลี่ยนมาเปนการเผา แตภาคอีสานในชวงที่ทวารวดีแผเขาไปถึง วัฒนธรรมพุทธศาสนาแผเขาไปถึงประเพณีการปลงศพที่สืบเนื่องมาตั้งแตกอนประวัติศาสตรไมหายไปเขายังคงทําอยู

ดวยเหตุนี้เราจึงอาจกลาวไดวาความเกี่ยวของสัมพันธระหวางทวารวดีที่อยูภาคกลางกับทวารวดีที่อยูในภาค อีสานคงเกี่ยวของกันทางวัฒนธรรมมากกวาอํานาจทางการเมืองที่ใชทหารไปรุกราน คือเปนเรื่องของการสมัครใจ ที่จะรับวัฒนธรรมความเชื่อจากภาคกลางไปปรุงแตงใหกลายเปนตัวของตัวเอง

Credit: https://www.facebook.com/artpawat/posts/4096675170354311
แชร์บน Facebook แชร์
Tags ที่เกี่ยวข้อง : ทวารวดี, Dvaravati, ภาคอีสาน, วัฒนธรรม, Thailand, History, Art, dress, outfit, costume, Isan, Esan, Northeastern, ประวัติศาสตร์, พงศาวดาร, ตำนาน, traditional, culture, รีเจนซี่2564, รีเจนซี่2021
มีผู้เข้าชมแล้ว 7,249 ครั้ง
โพสท์โดย: อ้ายเติ่ง , 3Y
เป็นกำลังใจให้เจ้าของกระทู้โดยการ "VOTE" และ "SHARE"
ทวารวดี - Dvaravati era | THAILAND 🇹🇭
10 VOTES (5/5 จาก 2 คน)
 
Voted By: อ้ายเติ่ง, Viri chaiwat
หากคุณเป็นเจ้าของนิตยสาร/โมเดลลิ่ง เอเจนซี่ ต้องการโปรโมท สามารถส่ง e-mail แจ้งทีมงานให้ตั้งค่า username ของคุณเป็น Official User ได้ที่ info@postjung.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
แจ้งเนื้อหาไม่เหมาะสม
Comment ด้วย facebook

Pic Post อื่นๆ ของ อ้ายเติ่ง

Tai Lue ethnic, Lanna traditional costume | THAILAND 🇹🇭 THAILAND 🇹🇭 | Thai Apsara "นางอัปสร แห่งพนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์" THAILAND 🇹🇭 | Muay Thai, มวยไทย THAILAND 🇹🇭 | ชุดพื้นเมืองภาคเหนือ Northern traditional dress, นางสาวไทย - Miss Thailand 2019ดู Pic Post ทั้งหมดของ อ้ายเติ่ง